Historia chóru św. Cecylia
Spis treści
Historia chóru św. Cecylia
strona 2
strona 3
strona 4
Wszystkie strony

Na temat powstania chóru Kościelnego Św. Cecylii istnieje kilka wersji. Wersja pierwsza podaje, że początki działalności chóru utożsamiane są z konsekracją kościoła N.M.P. i św. Bartłomieja w 1849 r. Z historii budowy kościoła w Niemieckich Piekarach dowiadujemy się, że chór śpiewał podczas uroczystości koronacyjnych. Druga wersja opiera się na twierdzeniu byłego prezesa, śp. Karola Ciska, iż istnienie chóru datowane jest od 1885 r. Wersja trzecia mówi, że nieprzerwaną działalność chóru datuje się w oparciu o źródła od przełomu lat 1907/1908. Wprawdzie w tym czasie zorganizował się niemiecki chór kościelny „Cäcilienwerein” pod przewodnictwem p. Kobylińskiego, ale to nie umniejsza faktu, by uznać to za początki obecnego chóru kościelnego. Zaś wersja czwarta stwierdza, że za czasów organisty R. Krauzego na przełomie lat 1918/1919 utworzył się chór składający z około 30 osób opierający się na statucie. Założycielami tego chóru byli między innymi: Wawrzyniec Hajda, zwany „Śląskim Wernyhorą”, Franciszek Gracek, Karol Cisek, bracia Czempielowie, Maksymilian Jasionowski (poeta), Miller i inni. Chór ten działał równolegle z chórem niemieckim, śpiewając jednak z powodu ówczesnej sytuacji politycznej po łacinie. W 1921 roku ówczesny chór niemiecki przestał istnieć, a większość członków przeszła do chóru polskiego. W tym czasie protektorami chóru byli: ks. Piotr Bujara i ks. Franciszek Szulc, a dyrygentem był R. Krauze.

Po przejściu na emeryturę R. Krauzego dyrygentem został kapelmistrz Ignacy Michalik. W 1925 roku protektorat objął ks. Proboszcz Wawrzyniec Pucher, a dyrygentem został młody organista piekarski Jan Latocha. W 1925 roku w czasie koronacji obrazu Matki Boskiej Piekarskiej chór wystąpił razem z innymi chórami. W latach 1931-1933 dyrygent Jan Latocha odbywał zasadniczą służbę wojskową. W tym czasie chórem dyrygował p. Rożek. Po powrocie z wojska dyrygentem ponownie zostaje Jan Latocha. W 1934 roku opiekunem chóru zostaje ks. Jan Klyczka. W tym czasie chór oprócz występów w uroczystościach kościelnych wystawia również sztuki teatralne. Ukazuje się miesięcznik „Wiadomości chórów kościelnych”. Chór pod batutą Jana Latochy, wspierany moralnie i finansowo przez ks. prałata Wawrzyńca Puchera, dochodzi do szczytu swej działalności artystycznej mogąc poszczycić się takimi osiągnięciami, jak wykonanie koncertu, w którego programie znalazły się takie utwory jak: „Marsz Weselny” Lohengrina, „Chór gości na zamku w Wartburgu”, „Chór Pielgrzymów” z opery „Tannhäuser" Wagnera, „Sonety Krymskie”, dzieła Stanisława Moniuszki: „Mazur” z „Halki”, „Pieśń Wieczorna”, dzieła Mozarta, Filkiego, Haendla i inne. W styczniu 1938 roku odbywa ćwiczenia wojskowe. W tym czasie dyryguje Kazimierz Szaton. Od września 1938 roku, po przejściu ks. Jana Klyczki do innej parafii, opiekunem chóru zostaje ks. Ernest Werner. Dyrygentem jest ponownie Jan Latocha. Ks. prałatowi W. Pucherowi zostaje przyznany tytuł „Honorowego Prezesa”.

W dniu 29 marca 1939 roku utworzono Okręg Piekarski Chórów Kościelnych, w skład którego weszły chóry z Piekar Śląskich, Dąbrówki Wielkiej, Kozłowej Góry, Rojcy, Radzionkowa, Siemianowic. Z chwilą wybuchu II Wojny Światowej (01.09.1939) chór zawiesza swoją działalność. Wielu jego członków znalazło się na froncie, w obozach zagłady i walczyło w podziemiu z okupantem. Doraźnie zebrany chór dnia 9 grudnia 1945 roku wystąpił w czasie Mszy św. w intencji kupców. 
Start Historia chóru