Historia chóru św. Cecylia
Spis treści
Historia chóru św. Cecylia
strona 2
strona 3
strona 4
Wszystkie strony

Na temat powstania chóru Kościelnego Św. Cecylii istnieje kilka wersji. Wersja pierwsza podaje, że początki działalności chóru utożsamiane są z konsekracją kościoła N.M.P. i św. Bartłomieja w 1849 r. Z historii budowy kościoła w Niemieckich Piekarach dowiadujemy się, że chór śpiewał podczas uroczystości koronacyjnych. Druga wersja opiera się na twierdzeniu byłego prezesa, śp. Karola Ciska, iż istnienie chóru datowane jest od 1885 r. Wersja trzecia mówi, że nieprzerwaną działalność chóru datuje się w oparciu o źródła od przełomu lat 1907/1908. Wprawdzie w tym czasie zorganizował się niemiecki chór kościelny „Cäcilienwerein” pod przewodnictwem p. Kobylińskiego, ale to nie umniejsza faktu, by uznać to za początki obecnego chóru kościelnego. Zaś wersja czwarta stwierdza, że za czasów organisty R. Krauzego na przełomie lat 1918/1919 utworzył się chór składający z około 30 osób opierający się na statucie. Założycielami tego chóru byli między innymi: Wawrzyniec Hajda, zwany „Śląskim Wernyhorą”, Franciszek Gracek, Karol Cisek, bracia Czempielowie, Maksymilian Jasionowski (poeta), Miller i inni. Chór ten działał równolegle z chórem niemieckim, śpiewając jednak z powodu ówczesnej sytuacji politycznej po łacinie. W 1921 roku ówczesny chór niemiecki przestał istnieć, a większość członków przeszła do chóru polskiego. W tym czasie protektorami chóru byli: ks. Piotr Bujara i ks. Franciszek Szulc, a dyrygentem był R. Krauze.

Po przejściu na emeryturę R. Krauzego dyrygentem został kapelmistrz Ignacy Michalik. W 1925 roku protektorat objął ks. Proboszcz Wawrzyniec Pucher, a dyrygentem został młody organista piekarski Jan Latocha. W 1925 roku w czasie koronacji obrazu Matki Boskiej Piekarskiej chór wystąpił razem z innymi chórami. W latach 1931-1933 dyrygent Jan Latocha odbywał zasadniczą służbę wojskową. W tym czasie chórem dyrygował p. Rożek. Po powrocie z wojska dyrygentem ponownie zostaje Jan Latocha. W 1934 roku opiekunem chóru zostaje ks. Jan Klyczka. W tym czasie chór oprócz występów w uroczystościach kościelnych wystawia również sztuki teatralne. Ukazuje się miesięcznik „Wiadomości chórów kościelnych”. Chór pod batutą Jana Latochy, wspierany moralnie i finansowo przez ks. prałata Wawrzyńca Puchera, dochodzi do szczytu swej działalności artystycznej mogąc poszczycić się takimi osiągnięciami, jak wykonanie koncertu, w którego programie znalazły się takie utwory jak: „Marsz Weselny” Lohengrina, „Chór gości na zamku w Wartburgu”, „Chór Pielgrzymów” z opery „Tannhäuser" Wagnera, „Sonety Krymskie”, dzieła Stanisława Moniuszki: „Mazur” z „Halki”, „Pieśń Wieczorna”, dzieła Mozarta, Filkiego, Haendla i inne. W styczniu 1938 roku odbywa ćwiczenia wojskowe. W tym czasie dyryguje Kazimierz Szaton. Od września 1938 roku, po przejściu ks. Jana Klyczki do innej parafii, opiekunem chóru zostaje ks. Ernest Werner. Dyrygentem jest ponownie Jan Latocha. Ks. prałatowi W. Pucherowi zostaje przyznany tytuł „Honorowego Prezesa”.

W dniu 29 marca 1939 roku utworzono Okręg Piekarski Chórów Kościelnych, w skład którego weszły chóry z Piekar Śląskich, Dąbrówki Wielkiej, Kozłowej Góry, Rojcy, Radzionkowa, Siemianowic. Z chwilą wybuchu II Wojny Światowej (01.09.1939) chór zawiesza swoją działalność. Wielu jego członków znalazło się na froncie, w obozach zagłady i walczyło w podziemiu z okupantem. Doraźnie zebrany chór dnia 9 grudnia 1945 roku wystąpił w czasie Mszy św. w intencji kupców.


Dnia 22 lutego 1946 roku odbyło się walne zebranie chóru, na którym wybrano tymczasowy zarząd. Protektorem został ks. proboszcz H. Ligoń, opiekunem ks. Blandzik, a prezesem p. Pachówna. Dyrygenturę objął Jan Latocha.

W lipcu 1947 roku odszedł ks. proboszcz Ligoń, a proboszczem zostaje ks. Antoni Godziek. Chór liczył wówczas 90 członków. W lutym 1948 roku protektorem zostaje ks. proboszcz Antoni Godziek. W 1955 roku zachorował organista i dyrygent Jan Latocha. Dyrygenturę przejmuje ks. Eligiusz Woszek. Dnia 20 czerwca 1956 umiera p. Jan Latocha. Parafia traci oddanego organistę, służącego przez wiele lat Bogu i Piekarskiej Pani, a chór – wybitnego dyrygenta. Po śmierci Jana Latochy chórem dyrygowali Bernard Cisek, ks. Eligiusz Woszek, ks. Józef Klemens, Kazimierz Kula. W 1963 roku dyrygentem został młody organista Paweł Kapłanek.

W czasie dyrygentury Pawła Kapłanka opiekunami chóru byli kolejno: ks. Józef Klemens, ks. Rajmund Machulec, ks. Franciszek Musioł, ks. Andrzej Maślanka, ks. Piotr Cionaka, ks. Antoni Odróbka. Okres dyrygentury Pawła Kapłanka przypada na lata 1963 - 1989. Chór liczył w tym czasie około 60 osób. Bardzo ważną sprawą było utworzenie przez p. Pawła Kapłanka chóru dziecięcego, który wielokrotnie występował z chórem parafialnym „Św. Cecylia”, szczególnie w koncertach kolęd i w czasie procesji Bożego Ciała. Wśród małych chórzystów byli również soliści: Jerzy Kapłanek i Krzysztof Baron. Wiele osób z chórku dziecięcego po ukończeniu szkoły podstawowej zasiliło chór „Św. Cecylia”.

Chór „Św. Cecylia” przy Bazylice N.M.P. w Piekarach Śląskich od samego początku swego istnienia do chwili obecnej jest chórem kościelnym, wykonującym utwory religijne związane z uroczystościami kościelnymi. Bierze udział we wszystkich większych uroczystościach parafialnych w Bazylice piekarskiej. Przez wiele lat uczestniczy w dorocznych pielgrzymkach mężów i młodzieńców oraz kobiet i panien do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

Od kilkunastu lat śpiewa w połączeniu z innymi chórami. Był obecny wśród wielu chórów na lotnisku w Katowicach w czasie spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w czerwcu 1983 roku. Oprócz występów w Piekarach Śląskich często występuje w innych parafiach archidiecezji katowickiej, a także w wielu parafiach innych diecezji w Polsce. Kilkakrotnie występował w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach wspólnie z innymi chórami. Często zapraszany jest na uroczystości poświęcenia nowych kościołów. Bierze udział w dniach kultury chrześcijańskiej. Daje koncerty pieśni maryjnych, kolęd i pastorałek, a także koncerty utworów znanych światowych i polskich twórców z różnych epok. Posiada w swoim repertuarze Msze, oratoria, pieśni paschalne, hymny, w języku polskim i łacińskim. W 1989 roku opiekunem chóru został proboszcz i kustosz bazyliki piekarskiej ks. prałat Władysław Student. W czerwcu tego roku ks. Student zorganizował pierwszy wyjazd chóru poza granice Polski. Była to dziesięciodniowa pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Kevelaer w Niemczech. Chór koncertował również w takich miejscowościach jak: Paderborn, Dorttmund, Bohum, Witten, Kalkar, Ksanten, Stralen. Dyrygował Paweł Kapłanek.


We wrześniu 1992 roku kilku członków chóru wzięło udział razem w grupą parafian w pielgrzymce do Mariazell i Wiednia. W czerwcu 1993 roku chór razem z rodzinami katyńskimi i przedstawicielami Piekar Śląskich pielgrzymował do Katynia w celu złożenia hołdu pomordowanym tam piekarzanom i wszystkim pomordowanym i spoczywającym tam oficerom polskim. Pielgrzymka udała się następnie do Mińska, Smoleńska oraz do Wilna. Odprawione zostały Msze św. przed cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej i przy sarkofagu św. Kazimierza w katedrze wileńskiej. Obu pielgrzymkom przewodniczył ks. prałat Władysław Student , a chórem dyrygował Józef Nowak. Dnia 26 września 1993 roku chór „Św. Cecylia” śpiewał w kościele Świętego Krzyża w Warszawie o godzinie 9:00, w czasie Mszy świętej niedzielnej dla chorych transmitowanej przez Polskie Radio. Mszę świętą koncelebrował razem z ks. prof. W. Kądzielą ks. prałat Władysław Student. Chórem w czasie Mszy świętej i koncertu dyrygowała gościnnie pani Iwona Melson dyrygent chóru „Polonia Harmonia” z Brzozowic Kamienia. W 1993 roku chór „Św. Cecylia” obchodził 85. Rocznicę swego istnienia. Odbyło się kilka koncertów. Zakończenie uroczystości jubileuszowych miało miejsce 02.02.1993 w Bazylice piekarskiej. W czasie Mszy świętej celebrowanej przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia został poświęcony nowy sztandar dla chóru. Sztandar ufundowały i wykonały Siostry Boromeuszki.

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii chóru była pielgrzymka do Rzymu w czerwcu 1994 roku w związku z 85-leciem działalności chóru i nadaniem przez Radę Miasta Piekary Śląskie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu „Honorowy Obywatel miasta Piekary Śląskie”. Chór wziął udział w audiencji generalnej na Placu Św. Piotra w dniu 15.06.1994, a w dniu następnym został przyjęty na audiencji prywatnej przez Ojca Świętego w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego na Watykanie. Chór wykonał dla Ojca Świętego Jana Pawła II „Gaude Mater Polonia”. Pod przewodnictwem ks. prałata Studenta i dyrygenta Józefa Nowaka chór w czasie odwiedzania kościołów Rzymu, a następnie Wenecji, San Marino, Asyżu i Padwy dawał krótkie koncerty.

W czasie gdy opiekunem był ks. Student, a dyrygentem J. Nowak, w programie trzecim Telewizji Polskiej dokonano nagrania materiału filmowego z Bazyliki piekarskiej z rozważaniami pasyjnymi ks. Studenta, przeplatanymi śpiewem chóru. W lutym 1995 roku z uwagi na pogarszający się stan zdrowia Józef Nowak zrezygnował z dyrygentury. Na prośbę ks. prałata W. Studenta dyrygentem chóru została absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach Iwona Bańska. W maju 1999 roku w Bazylice piekarskiej nagrano płytę CD „Z Piekarskich Wież” na 150-lecie konsekracji kościoła. Chór „Św. Cecylia” wykonał pieśni „Matko Piekarska” i „Z Piekarskich Wież”. W czasie Mszy świętej jubileuszowej została wykonana „Missa brevis In G KV 49” W. A. Mozarta przez połączone chóry „Św. Cecylia” i „Polonia Harmonia”. Chórami dyrygowała Iwona Melson. W czasie uroczystości Jubileuszowego Roku 2000 chór brał udział w Pielgrzymce Robotników i Pracodawców z udziałem Episkopatu Polski do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W 1998 roku odszedł na emeryturę ks. prałat Władysław Student. Przed odejściem na emeryturę przewodniczył jeszcze uroczystościom związanym z 90-leciem istnienia chóru „Św. Cecylia” w Bazylice piekarskiej.

 


W tym samym roku proboszczem i kustoszem sanktuarium piekarskiego został ks. prałat Władysław Nieszporek. Już w pierwszych dniach po objęciu urzędu ks. Nieszporek został opiekunem chóru. Wciąć wspiera chór opieką duchową i służy swoją bogatą wiedzą z zakresu śpiewu i muzyki sakralnej. Bardzo zależy ks. Prałatowi na pięknie liturgii sprawowanej w Bazylice piekarskiej, stąd częste spotkania z chórem i konsultacje przed każdą uroczystością, w której jest przewidziany udział chóru. Z inicjatywy ks. opiekuna odbyło się wiele wielkich koncertów w Bazylice piekarskiej z różnych okazji, także z udziałem innych zespołów. Pod przewodnictwem ks. prałata Nieszporka chór odbył kilka wyjazdów do sanktuariów w Czernej, Łagiewnikach, Alwerni, Wrocławiu. W 2003 roku przewodniczył uroczystościom jubileuszu 95-lecia istnienia chóru uwieńczonych uroczystą Mszą świętą, koncertem i spotkaniem w Domu Pielgrzyma przy Bazylice. W latach 1986-2006 chór liczył 38 członków. Prezesem chóru był Piotr Hercel; członkami zarządu byli: Joachim Markusik, Dorota Wysocka, Adelajda Majchrzyk, Teresa Machura. Obecny dyrygent p. Iwona Bańska jest nauczycielem akademickim Akademii Muzycznej w Katowicach. Mimo wielu zajęć związanych z pracą naukową i dydaktyczną znajduje czas na prowadzenie chóru „Św. Cecylia”. Przez kilkanaście lat pracy z chórem podtrzymuje wieloletnie tradycje, wracając często do dawnych utworów. Wprowadza również wiele nowych utworów. Chór pod kierownictwem p. Iwony Bańskiej dał już wiele koncertów w czasie uroczystości w Bazylice i w wielu parafiach naszej archidiecezji. Były również koncerty poza granicami Polski: w Republice Czeskiej (Dvur Kralowe, Praga, Kromeriż, Ostrawa) i w Słowacji. W 2003 roku chór „Św. Cecylia” został też laureatem nagrody im. Wawrzyńca Hajdy, przyznawanej przez miasto Piekary Śląskie w dziedzinie kultury.

 
Start Historia chóru